Nasze produkty

Krówki zapakowane w specjalne - okazyjne kuferki także z Państwa nadrukiem

Masy krówkowe do wafli, ciast czy deserów

Galaretka owocowa - produkujemy na starych nabytych doświadczeniach i tradycji...

Blok orzechowy

Zajmujemy się także pakowaniem kasz jęczmiennych, ryżu czy kaszy gryczanej...

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bidzinach

Bidziny 29
27-532 Wojciechowice

tel. +48 15 861 83 19

+48 15 861 83 25

www.bidziny.pl

Nasze marki

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1) Administratorem Twoich danych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach ( adres: Bidziny 29, 27 – 532 Wojciechowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 15 861 83 19). 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: .pl lub pisemnie pod adres Administratora. 3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 3.a.1.a. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy której jesteś stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 3.a.1.b. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółdzielni itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3.a.1.c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3.a.1.d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3.a.1.e. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3.a.1.f. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3.a.1.g. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO); 4) Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 lit.a. będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 5 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 6) Twoje dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do usunięcia danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do przenoszenia danych; g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 8) Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest obowiązkowe i stanowi warunek wystawienia na Twoją rzecz faktury VAT, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 pkt. a. 9) Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli osobom i firmom, z którymi współpracujemy. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, usługi transportowe.

 

 

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bidzinach wyznaczony został

 

Inspektor Ochrony Danych:

 

Ireneusz Grzyb

 

kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 733 119 800